Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Ενδεικτικά θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θεματικό έτος 2011-12: Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες
Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» Σύμφωνα και με τη 106553/Γ7/13-10-2006 « Το πλαίσιο Αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες», το έτος 2012 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για το πώς η Υγεία επηρεάζεται από τις παραγωγικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο των θεματικών ετών η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος ως φυσικής δεξαμενής αλλά και πεδίο κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ολιστικές αντιλήψεις για την Υγεία (όχι ως απουσία ασθένειας αλλά ως συνολική ποιότητα ζωής με πολλαπλές παραμέτρους ) και βέβαια ο Πολιτισμός λειτουργούν ως αλληλένδετα πεδία μελέτης και δράσεων
Η Διακήρυξη της Χιλιετίας : http://www.unric.org/el/human-rights-greek
Γεωργία – Διατροφή – Ποιότητα Ζωής
· Επιπτώσεις στην υγεία και στο οικοσύστημα από τη χρήση χημικών στη γεωργία (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ).
· Κίνδυνοι από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για την οικολογική ισορροπία και την οικολογική ισορροπία
· Παραγωγή καυσίμων από φυτά: Λύση ή πρόβλημα;
· Βιολογική γεωργία
· Παραδοσιακές καλλιέργειες
· Γεωργία και πολιτισμός
· Το πρόβλημα της πείνας και η γεωργία
· Η Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και η σχέση της με την οικολογική ισορροπία, την παράδοση και την υγεία
· Καταναλωτισμός και περιβάλλον
· Διαφήμιση και ποιότητα ζωής
· Διαφήμιση και διατροφή
· Διατροφή, περιβάλλον και πολιτισμός
· Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο
Δάσος
· Δάσος και γήινο οικοσύστημα
· Δάσος και υδάτινοι πόροιι
· Δάσος και ανθρώπινη δραστηριότητα
· Δασική προστασία
· Δάσος και ποιότητα ζωής
· Δάσος και υγεία
· Δάσος και Πολιτισμός
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
· Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
· Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
· Υδάτινοι Πόροι
· Ενέργεια :
Ανανεώσιμες πηγές
Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
· Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση
Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος
· Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων
· Βιοποικιλότητα – απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές
Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος
Ρύπανση υδάτων
Ρύπανση εδαφών
Ραδιενεργός ρύπανση
Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων
Ανακύκλωση
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
· Κλιματικές Αλλαγές
· Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
· Περιβάλλον και πόλεμος
Χώρος, Οργάνωση και Χρήση
· Αστικά περιβάλλοντα : αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
· Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον
· Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών
· Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
· Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου
Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης
Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι και Υποβάθμιση
Περιβάλλον και Επικοινωνία:
Μονοπάτια – φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες
Περιβάλλον και Ιστορία :
τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων
Φυσικά Στοιχεία, Μυθολογία, Λαογραφία
Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές / μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών
Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
Φύση και Θρησκεία
Περιβαλλοντική Ηθική
Δημοκρατία , περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών –
Διαπολιτισμικές Αναφορές
Ποιότητα ζωής
· Περιβάλλον και υγεία : άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή
Καταναλωτισμός και Περιβάλλον

Φυσικοί πόροι και κατανάλωση
Οικοσυστήματα, Βιοποικιλότητα και καταναλωτικές συμπεριφορές
Δάση, αποδάσωση και εντατική γεωργία – καθαρά και συμβατικά προϊόντα
Βοσκότοποι και κτηνοτροφία– εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής
Υδάτινο περιβάλλον, αλιεία μεγάλης κλίμακας και κατανάλωση
Η ενέργεια ως καταναλωτικό προϊόν–
συμβατικές μορφές-περιβαλλοντικές επιπτώσεις-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κατανάλωση και Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
Ρύπανση του αέρα, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος, Ρύπανση υδάτων και εδαφών
Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων :
Παραγωγή, μείωση, επανάχρηση
Ανακύκλωση στο σπίτι και ανακύκλωση μεγάλης κλίμακας
Χημική βιομηχανία και καταναλωτής
Κοινωνίες καταναλωτών και κλιματικές αλλαγές
Τα καταναλωτικά Πρότυπα στην οργάνωση και Χρήση του χώρου
Αστικά περιβάλλοντα και οικισμοί – οικιστικά πρότυπα ανάπτυξης και κατανάλωση – αειφόρες κατασκευές
Δημόσιος χώρος και καταναλωτικές συμπεριφορές , αστικό πράσινο, εμπορικά πολυ-κέντρα
Αειφόρες Μεταφορές
Κατανάλωση και Πολιτισμός
Η βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου- η αναψυχή ως κατανάλωση υπηρεσιών και αγαθών
Τουρισμός
Κατανάλωση και αξίες : η παραγωγή κοινωνικών αναγκών, επιθυμιών και στάσεων
Καταναλωτικά πρότυπα διαβίωσης- ενδυμασία, οικοσκευή, συνήθειες
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και καταναλωτικά πρότυπα – Κατανάλωση και Διαφήμιση
Κατανάλωση και Τέχνη :
ζωγραφική και κατασκευές, εικαστικά περιβάλλοντα ,cheap art, arte povera ,
η κατανάλωση στη λογοτεχνία, το αντικείμενο τέχνης ως καταναλωτικό προϊόν
Ιστορικές και διαπολιτισμικές όψεις της κατανάλωσης
Καταναλωτισμός και Δημοκρατία
Κατανάλωση και κοινωνικές ανισότητες - Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών
Καταναλωτισμός και Δημοκρατικά δικαιώματα
Εμπόριο και ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπορικά μηνύματα, προστασία καταναλωτή, ζητήματα ενημέρωσης, οικολογικές ετικέτες, θεμιτό εμπόριο, περιβαλλοντικοί φόροι κα
Χρήμα, Εισόδημα και καταναλωτισμός, παραγωγή και διαχείριση χρέους
Η κατανάλωση και ο κοινωνικός καταμερισμός των φύλων
Το Οικολογικό Αποτύπωμα
Καταναλωτισμός και ποιότητα ζωής
Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
Κατανάλωση και διατροφή
Έλεγχος διατροφής, διατροφικές συνήθειες στον δυτικό κόσμο, παραδοσιακή και μεσογειακή διατροφή, μεταλλαγμένα τρόφιμα, υποσιτισμός και παχυσαρκία
Υγεία και κατανάλωση,
· Σωματική, ψυχική υγεία και καταναλωτικές συμπεριφορές
· Αλλάζω συμπεριφορές: Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων
· Καταναλωτισμός και παιδική ηλικία
· Εφηβοι και καταναλωτισμός
· Ασκηση και φυσικός τρόπος ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια: